ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů, proto jí věnujeme náležitou pozornost. Po nezbytném vymezení základních pojmů se tak v následujícím dokumentu dočtete, jakým způsobem jsou údaje o každém z uživatelů našich webových stránek chráněny a uchovávány. A také jak vám soubory cookies usnadňují opakované návštěvy našeho webu.

Věnujeme velkou pozornost ochraně Vašich osobních údajů. Proto Vám prostřednictvím tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů osvětlíme způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od Vás, jakožto návštěvníků webu www.dobrobistro.cz (dále jen „Web“), kterých je Dobrověc, s.r.o. provozovatelem. Dobrověc, s.r.o. neshromažďuje žádné Vaše osobní údaje, které mu sami dobrovolně neposkytnete. Tedy vždy, když poskytnete své osobní údaje a data prostřednictvím Webu, souhlasíte zároveň se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětných údajů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je společnost Dobrověc, s.r.o., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, IČ: 09657517, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v Oddílu V, vložka 339842 (dále jen „Dobrověc“). Jakékoli informace shromažďované o Vás budou využívány zejména (i) k poskytování Vámi požadovaných informací, služeb či produktů a také k vylepšování našich zákaznických služeb, zejména Webu a (ii) za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „Služby“). Podrobnější definici Služby naleznete v Podmínkách užívání portálu.

Shromažďování osobních údajů

a) Aktivně sdělené osobní údaje
V případě, že bude společnost Dobrověc potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali, o tyto údaje Vás požádáme. Tyto osobní údaje mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefon, adresu a další informace o společnosti nebo o Vaší kreditní kartě v případě platby on-line. Takovéto údaje nám můžete poskytnout pouze dobrovolně.

b) Pasivně sdělené údaje
Dále může Web shromažďovat určité informace o přístupu návštěvníků Webu (více o přístupu k webovým stránkám www.dobrobistro.cz naleznete v Podmínkách užívání portálu), např. adresu IP, pomocí které tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento Web, stránky, které z Webu otevírají, a verzi prohlížeče, ze kterého Web navštívili. Tyto informace získáme prostřednictvím tzv. souborů cookies (více informací o souborech cookies naleznete níže). Takto získané informace budou používány k Vaší personifikaci a  k poskytování Služby, které jste si vyžádali nebo k níž jste dali souhlas.

Společnost Dobrověc může použít údaje k poskytování kvalitnějších Služeb a souvisejících produktů a k inovaci Webu, jakož i ke zjednodušení používání tohoto Webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a Web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům jeho uživatele.

Přístup k osobním údajům

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je Dobrověc povinna Vás na Vaši žádost písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ, na jehož základě tedy můžete žádat informace o (i) účelu zpracování osobních údajů; (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů, anebo zpracovatelem osobních údajů. Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře na Webu. Prostřednictvím těchto Zásad a v souladu s Podmínkami užívání portálu jste byli poučeni v souladu se ZOOÚ o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právem souhlas ke zpracování kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce a právy podle § 21 ZOOÚ, tedy, že můžete (i) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil stav, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení správce na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste dobrovolně poskytli. Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla správce. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Veškerá data uložená u správce (Dobrověc) jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka Webu a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

Správce není zavázán sledovat a/nebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky Webu a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky Webu. Správce si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a opravit, doplnit či odstranit je bez udání důvodu.

Osobní údaje, které na tomto Webu poskytnete, nebudou bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo společnosti Dobrověc.

Informace o souborech cookies, které používáme

Webové stránky www.dobrobistro.cz (Web) a online služby s nimi spojené využívají za účelem optimalizace poskytování Služeb tzv. cookies.

Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka Webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka Webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem provozovatele Webu a internetovým prohlížečem.

Jednou z primárních funkcí souborů cookies je úspora Vašeho času. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet Webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene Webu specifické informace o Vašich preferencích. Nabídne Vám takové prostředí, na které jste byli dle svých posledních návštěv zvyklí, a to tak, aby pro Vás byla webová stránka více osobní a dokázala lépe reagovat na Vaše individuální potřeby. Proto jakmile se na webový server vrátíte, mohou se dříve zadané informace načíst, abyste mohli snadněji používat ty funkce Webu, které jste si již přizpůsobili, např. automatické předvyplnění přihlašovacích údajů. To vše Vám podstatně zjednoduší proces zobrazování relevantního obsahu, usnadní navigaci na Webu atd. Pokud odstraníte všechny soubory cookies, musíte předvolby pro náš Web nastavit znovu. Přejdete-li na jiné zařízení nebo prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Tyto údaje využíváme také pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Collabim, Seznam Sklik a Facebook. Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci naše stránky využívají. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Data se shromažďují anonymně a generují se z nich zejména sestavy s informacemi o (i) datu a času Vašeho vstupu na naše stránky; (ii) kolik a jaké stránky jste navštívili a jak dlouho jste byli na našich internetových stránkách; (iii) název Vaší internetové domény a IP adresa, která Vám umožní vstoupit na naše internetové stránky; (iv) internetový prohlížeč, který používáte, a operační systém Vašeho počítače; (v) Internetová stránka, z níž jste byli odkázáni na Web.

Společnost Dobrověc na svých webových stránkách používá dva druhy cookies, a to (i) dočasné soubory cookies (session cookies), které se ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem, a (ii) trvalé soubory cookies (tracking cookies), které slouží pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na Webu a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje. Tyto údaje se uchovávají v souborech cookies ve Vašem počítači a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit Vaši identitu.

Společnost Dobrověc na Webu provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost Webu, jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány. Tyto soubory cookies však můžete odmítnout. Nastavení Vašeho prohlížeče můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Jestliže tak učiníte, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce webů společnosti Dobrověc.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědná Dobrověc, která může soubory cookies využít i za účelem propagace a optimalizace své marketingové komunikace, a to i realizované prostřednictvím inzerentů z řad třetích stran.

Informace o zásadách ochrany soukromí společnosti například u společnosti Google zobrazíte kliknutím na následující odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Více informací o Cookies pohledem komunitárního práva EU: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Odkazy na weby třetích stran

Během prohlížení Webu můžete narazit na hypertextové odkazy odkazující na webové stránky třetích stran. Společnost Dobrověc neodpovídá za sběr ani použití osobních údajů na těchto webových stránkách či aplikacích a doporučuje Vám, abyste se před prohlížením těchto webových stránek či použitím takových aplikací a služeb důkladně seznámili s příslušnými podmínkami a prohlášeními o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí údajů třetím stranám

Společnost Dobrověc nebude sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze (i) s autorizovanými obchodními partnery za účelem distribuce nabídky produktů a služeb a další komunikace s Vámi; (ii) v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s dotazy státní správy, se soudními spory nebo jinými právními procesy a požadavky a (iii) jsme-li v dobré víře přesvědčeni, že je poskytnutí Vašich údajů nezbytné v zájmu ochrany našich práv, například při vyšetřování možného porušení našich podmínek nebo při zjišťování, prevenci či odhalování podvodů.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Tyto Zásady můžeme v případě potřeby aktualizovat. Společnost Dobrověc si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v těchto Zásadách. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

Kontaktní informace

Pokud si myslíte, že společnost Dobrověc tyto Zásady nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu dobrovec@hospic-cercany.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.